Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Rosaceae:

Pyrus (peer)

Crataegus (meidoorn)

Malus domestica of Malus pumila (appel)

Sorbus (lijsterbes)

Biologie

Bacterievuur (Erwinia amylovora) overwintert in bastwoekerplekken op stammen en oude takken. Bij warm en vochtig weer komen vanaf het voorjaar aan de rand van de bastwoekerplekken druppels bacterieslijm naar buiten. Dit bacterieslijm is eerst vuilwit en later oranje van kleur. De aantasting breidt zich uit in de bloemen, die verschrompelen en zwart worden. Van daaruit bereikt de bacterie de twijgen en takken. De bladeren sterven af en blijven nog lang aan de twijgen zitten. Bacterievuur (Erwinia amylovora) kan door insecten en vogels verspreid worden die met dit slijm in aanraking komen en het zo overbrengen op bloesem. Dit kan ook gebeuren via wind, regen of door menselijke invloed middels gereedschap.

Effect

Verdroogde bladeren in kroon. Bij grotere aantasting zwarte smetplekken met afstervende kroondelen. Bij zware aantasting afsterven van bomen.

Verspreiding

Algemeen voorkomend in Nederland. Beschermde gebieden in Nederland zijn door ministerie van NVWA ingesteld middels bufferzones. Binnen deze gebieden gelden strengere eisen aan de bestrijding van bacterievuur en wordt de naleving hiervan gecontroleerd door de NVWA en Naktuinbouw.

Herkenning

Bladeren verkleuren van bruin naar zwart. Bij uitbreiding van aantasting ontstaan smetplekken in de kroon met zwart pleksgewijze aantastingen

Beheer

Binnen bufferzones is het verplicht aangetaste bomen met stobbe te ruimen.

In de overige gebieden kan wegsnoeien van aangetaste delen effectief zijn als het voldoende ruim word weggenomen. Hierbij is risico op overbrengen van bacterie op overige gezonde delen aanwezig.

In haardgebieden beplanting dusdanig snoeien dat geen bloesem optreed beperkt de verspreiding.

Ter plekke verbranden van het vrijgekomen materiaal is de veiligste verwerking. In de winterperiode kan zonder problemen het materiaal versnippert en ter plekke verwerkt worden. In de zomerperiode bij voorkeur hout na afzagen enkele dagen laten drogen en dan versnipperen. Snippers bij voorkeur afvoeren en composteren of verbranden (biomassa installatie).

Gebruik zaag die in aangetast materiaal is gebruikt niet om gezonde bomen te snoeien maar gebruik hier een andere schone zaag voor. Ontsmetten van gereedschap is veelal praktisch ondoenlijk en onvoldoende effectief.

Te verwarren met

Tak- en bloesemsterfte (Monilinia laxa)